Pirkimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo MB „MTA Advisers“, juridinio asmens kodas 304892101, registruotos buveinės adresas Lvovo g. 105A, Vilnius, el. paštas: info@mtaadvisers.lt.

 

1.2. Pirkėjas:

  • veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs 18 m., kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba

  • nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

  • juridinis asmuo; arba

  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

1.3. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

1.4. Produktai - dokumentų projektų pavyzdžiai ir / arba atmintinės, kurie sukurti ir pateikiami skaitmenine forma (t.y. patvarioje laikmenoje neįrašytas skaitmeninis turinys).

1.5. El. Parduotuvė – produktų platinimo sistema, kuri yra adresu http://www.mtaadvisers.lt/e-parduotuve.

 

1.6. Svetainė - internetinė svetainė www.mtaadvisers.lt

 

1.7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

1.8. Privatumo Politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo  ir tvarkymo taisyklės.

 

1.9. Pirkimo Sąlygos – šios „Pirkimo sąlygos dėl skaitmeninio turinio teikimo“

 

2. Bendrosios nuostatos

 

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti produktus El. Parduotuvėje privalo sutikti su šiose Pirkimo Sąlygose pateikiamomis sąlygomis ir jų laikytis.

2.2. Pirkti El. Parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Pirkimo Sąlygų 1.2  punkte.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas Pirkimo Sąlygas, tuo pačiu patvirtina, kad, vadovaujantis Pirkimo Sąlygų 1.2 punktu, jis turi teisę pirkti produktus El. Parduotuvėje.

2.4. Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Pirkimo Sąlygomis, jas patvirtina pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Pirkimo Sąlygomis Dėl Skaitmeninio Turinio Teikimo“. Pirkimo sąlygų patvirtinimas reiškia, kad Pirkėjas įdėmiai perskaitė Pirkimo Sąlygas, jas suprato ir sutinka su visomis jose aprašytomis nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis. Tokiu būdu patvirtintos Pirkimo Sąlygos tampa abiem šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės bei pareigos, produktų įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos, produktų perdavimo Pirkėjui tvarka, šalių atsakomybė bei kitos pirkimu – pardavimu El. Parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.5. Siekiant administruoti užsakymą Pardavėjas renka Pirkėjo Asmens Duomenis. Renkamų Asmens Duomenų apimtis, saugojimo terminai bei teisės yra išdėstytos Privatumo Politikoje, kurią galima rasti čia.

2.6. Pirkėjas patvirtindamas Pirkimo Sąlygas, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su taikoma Privatumo Politika.

2.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo Sąlygomis  ar Privatumo Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.8. Pirkėjas patvirtina, jog Pardavėjas iki šių sąlygų patvirtinimo pateikė Pirkėjui tinkamą informaciją, kurioje yra nurodyta: duomenys apie Pardavėją, perkamų produktų pagrindinės savybės, pardavimo kaina, apmokėjimo tvarka bei kita su produktų pirkimu- pardavimu susijusi informacija.

2.9. Iškilus būtinumui Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias Pirkimo Sąlygas. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pakeitimus. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti El. Parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Pirkimo Sąlygų versija.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkėjas produktus įsigyja internetu be registracijos El. Parduotuvėje.

3.2. Pirkėjas gali užsisakyti produktus bet kuriuo paros metu.

3.3. Pirkėjas norėdamas įsigyti produktus Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti savo Asmens duomenis, kurie numatyti Privatumo Politikoje.

3.4. Pirkėjui suformavus produktų krepšelį bei įvykdžius visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5. Pirkėjas prieš apmokėdamas už produktus privalo patvirtinti, kad susipažino su šiomis Pirkimo Sąlygomis ir Privatumo Politika vadovaujantis 2.4 punkte nurodyta tvarka.

3.6.Pirkėjas supranta, kad paspaudus mygtuką „Apmokėti“ ir apmokėjus už  produktų krepšelį, jis, vadovaujanti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktu, praranda teisę atsisakyti nuo šios sutarties vykdymo, kadangi produktai (skaitmeninis turinys) Pirkėjui bus suteikti iš karto po apmokėjimo.  

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

 

4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti produktus šiose Pirkimo Sąlygose nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas įgyja teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

 

4.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Pirkimo Sąlygose, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už produktu šiose Pirkimo Sąlygose nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas, apsipirkdamas el. parduotuvėje,  įsipareigoja laikytis Pirkimo Sąlygose numatytų nuostatų, bei paisyti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4.6. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti El. Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, nutraukti jos veiklą. Sustabdžius El. Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

 

5.2. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Pirkimo Sąlygose, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

5.3. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

 

5.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę šiose Pirkimo Sąlygoje nustatytomis sąlygomis Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis.

 

6. Produktai, kainos ir apmokėjimas

 

6.1. Produktų pateikimo formatai nurodyti prie produktų aprašymo.  Produktus pateiktus Microsoft Word formatais Pirkėjas gali pildyti, taisyti ir/ ar kitaip koreguoti. Produktai, pateikti Portable Document Format (PDF) formatu yra nekoreguotini.

 

6.2. Produktų kainos yra nurodytos eurais. Pardavėjas patvirtina, kad perkant produktus daugiau jokių papildomų mokėtinų mokesčių Pirkėjui nėra.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti Produktų kainas savo iniciatyva, be atskiro įspėjimo.

 

6.4. Mokėjimai atliekami per sistemą Paysera, vadovaujantis šioje sistemoje nustatyta tvarka.

 

7. Produkto perdavimas pirkėjui

 

7.1. Atlikus mokėjimą elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu adresu bus atsiųsta nuoroda, kurią paspaudus Pirkėjas galės parsiųsti įsigytą produktą  (įsigytus produktus).

 

7.2. Pirkėjas produktus gali atsisiųsti 5 kartus. Nuorodos galiojimo laikas yra 7 kalendorinės dienos.

 

7.3. Pirkėjui elektroniniu paštu negavus nuorodos į produktų parsisiuntimą, ar gavus nuorodą, kurią pirkėjas negali atsidaryti, ar iškilus kietiems techniniams nesklandumams, prašome nedelsiant kreiptis elektroniniu paštu shop@mtaadvisers.lt.

 

8. Produkto kokybės garantija

 

8.1. El. Parduotuvėje parduodamų produktų savybės nurodomos prie kiekvieno produkto esančiame jo aprašyme.

 

8.2. Pardavėjo siūlomi įsigyti produktai yra tinkamos kokybės, t. y. produkto savybės atitinka jo aprašymą.

 

8.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

 

9. Pirkėjo teisės ir pareigos gavus nekokybišką produktą 

 

9.1. Parduotų produktų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”.

 

9.2. Pirkėjui norint pranešti apie nekokybišką produktą, prašome atsiųsti pranešimą apie tai Pardavėjui el. paštu shop@mtaadvisers.lt. Pranešime privaloma nurodyti nekokybiškus produktus bei jų trūkumus, prikabinti įsigijimo dokumentus.

 

10. Intelektinė nuosavybė

 

10.1. Visa sukurta intelektinė nuosavybė į Produktus priklauso Pardavėjui, todėl griežtai draudžiama įsigytus Produktus pardavinėti ar kitaip juos platinti. Įsigyti Produktai turėtų būti naudojami konkrečiai Pirkėjo poreikiams ar Pirkėjo Bendrovės (ir/ arba darbdavio) interesams tenkinti.

 

11. Atsakomybė

 

11.1. Pardavėjo parduodami Produktai nėra laikomi teisinėmis, mokestinėmis ar apskaitos paslaugomis ir/ arba konsultacijomis. Svetainėje pateikiami Produktai yra išskirtinai informacinio pobūdžio, kurie gali būti naudojami kaip įrankis, siekiant palengvinti Pirkėjo darbą. Jeigu Pirkėjui reikalinga profesionali teisinė ar mokestinė pagalba, rekomenduojama kreiptis į Pardavėjo atstovus žemiau išdėstytais kontaktais.

 

11.2. Svetainėje pateikiami paaiškinimai ir/ arba bet kurie Produktai yra ribotos apimties informacinio pobūdžio gairės, kurios nėra teisinės konsultacijos, todėl Pirkėjas priimdamas sprendimą dėl šių rekomendacijų arba paaiškinimų tinkamumo konkrečiai faktinei situacijai pats prisiima galimų nuostolių atsiradimo riziką.

 

11.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

 

12. Baigiamosios nuostatos

 

12.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu (shop@mtaadvisers.lt ) yra laikomi rašytinės formos pranešimais.

 

12.2. Šios Pirkimo Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

12.3. Ginčai, susiję su produktų El. parduotuvėje pirkimu pardavimu, sprendžiami derybų keliu.

 

12.4. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą. Kviečiame susisiekti su mumis el. pašto adresu shop@mtaadvisers.lt, jei Pirkėjas mano, kad jo kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos.

 

12.5. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

12.6. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu i Pirkėjo rašytinę pretenziją, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo El. parduotuvėje įsigyto produkto Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

 

12.7. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt.

 

 

Esant klausimams nedelsiant galite susisiekti su Bendrovės atstovais el. paštu shop@mtaadvisers.lt.

 

2018 m. lapkričio 2 d. Pirkimo Sąlygų redakcija.

 

MTA Advisers

Kodas 304892101

Adresas Lvovo g. 105A

El. Paštas shop@mtaadvisers.lt

Tel Nr. +370 677 91849

DOKUMENTŲ FORMOS

MŪSŲ KONTAKTAI

Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius

Park Town verslo centr​as

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2018 MTA Advisers, MB. Visos teises saugomos